ตารางการสอบโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับ นศ.ปี 4 (2/2561)

ประกาศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ตารางการสอบโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดสอบในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ไฟล์แนบ: schedule-cs-4314902-2-2561

กำหนดการสอบโครงงาน (3 ก.ย.-1 ต.ค.2561)

กำหนดการสอบโครงงานรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2

กำหนดการสอบโครงร่าง (3 ก.ย.-1 ต.ค.2561)

กำหนดการสอบโครงร่างรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1